TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRA CỨU ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2017 (đợt 1)
TT SBD CMT Họ và Tên Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Mã tổ hợp Thứ tự nguyện vọng Kết quả Điểm xét tuyển
Các ngành có môn thi chính nhân hệ số 2: Điểm xét tuyển sau khi nhân 2 môn thi chính được chia 4, nhân 3 để qui về điểm 30 rồi cộng điểm ưu tiên và làm tròn 0,25